EN
NO
EN
NO
  • Hjem>
  • Vilkår og betingelser
NYTTIG INFO

Vilkår og betingelser

Nor-log Thermos ansvar

For det enkelte transportoppdrag som Nor-log Thermo er fraktfører på, gjelder lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974 nr. 68 og NSAB 2015. På de internasjonale fraktene reguleres dette etter CMR konvensjonen. Nor-log Thermos ansvar for transport av temperaturregulert gods er begrenset til å sørge for at transportene gjennomføres på aktsomt vis med kjøretøy og utstyr som er forsvarlig vedlikeholdt og kontrollert.

For alle typer tjenester som er omfattet av denne avtalen og som ikke faller inn under vegfraktlovens regler, slik som f.eks. som fortolling og logistikkoppdrag, gjelder de til enhver tid gjeldende betingelser i NSAB om formidleransvaret, jfr. NSAB § 2 B, jfr § 5 første ledd, jfr §§ 24 flg. om Nor-log Thermos ansvar.

Vilkår og betingelser

Fremføring

Overtakelse av gods

Nor-log Thermos transportansvar etter vegfraktlovens regler løper fra godset er overtatt til det er levert til oppgitt mottaker. Når Kunden laster godset, anses godset som overtatt av Nor-log Thermo når godset er ferdig lastet og forsvarlig sikret. Når mottaker losser godset, anses godset levert når bilen har ankommet avtalt utleveringssted.

Nor-log Thermo utfører ikke lasting og lossing med mindre dette er skriftlig avtalt. Dersom Kunden eller mottaker ikke kan laste og/eller losse og dette utføres av bilens sjåfør uten slik skriftlig avtale med Nor-log Thermo, skjer dette på vegne av Kunden/mottakeren for Kundens/mottakerens regning og risiko og Nor-log Thermo påtar seg intet ansvar for slik lasting/lossing.

Hvis det er skriftlig avtalt at Nor-log Thermo skal laste godset, anses godset overtatt når godset står klart til lasting ved bilens side, enten på bakkeplan eller på rampe. Hvis det er skriftlig avtalt at Nor-log Thermo skal losse godset, anses godset levert når godset er losset ved bilens side, enten på bakkeplan eller på rampe.

Framføringstid

Transporter utføres i henhold til Nor-log Thermos oppgitte rutetabeller. Ankomsttider i rutetabeller, prisark eller lignende og/eller tider som er opplyst av Nor-log Thermos ansatte, er kun å anse som forventede og ikke garanterte ankomsttider og er ikke noe tidsløfte. Avtale om transport med tidsløfte må inngås skriftlig fra gang til gang. Den enkelte sjåfør har ikke fullmakt til å inngå avtale om transport med tidsløfte. Avtale om transport med tidsløfte kan ikke inngås ved påtegning på fraktbrevet slik at angivelse av ankomsttid på fraktbrevet ikke regnes som avtale om transport med tidsløfte. I forbindelse med høytidsdager, jul og sommerferie, må man påberegne redusert frekvens.

Godset skal være lasteklart fra kl 08.00 lastedagen hvis ikke annet er avtalt skriftlig. For fremføring til kunder hvor det er begrensning for levering/lasting mellom kl. 08.00 og 16.00 gjelder ikke de anslåtte framføringstidene i ruteplanen.

Vilkår og betingelser

Utleveringshindringer

Der mottakeren nekter å motta godset, eller det oppstår hindring for utlevering, innhenter Nor-log Thermo forholdsordre hos Kunden. Hvis forholdsordre ikke er mottatt innen 7 dager fra utstedelsesdato, returneres forsendelsen automatisk for oppdragsgivers regning og risiko.

Retur/omekspedering

Ønsker Kunden sendingen returnert eller omekspedert til annet utleveringssted, beregnes et omekspederingsgebyr. Ny frakt og eventuell lagerleie, kommer i tillegg.

Privatpersoner

Sendinger til privatpersoner kan ikke betjenes i Nor-log Thermos system.

Retur av euro paller

Nor-log Thermo har ikke utvekslingsordning for EUR paller.