EN
NO
EN
NO
KUNDESERVICE

Reklamasjon

Reklamasjon
Reklamasjon

Kunden bes derfor merke seg følgende i forhold til reklamasjoner

Reklamasjoner og dokumentasjon for krav

Mottaker må gjøre anmerkning på fraktbrevet ved tap, skade, temperatursvikt eller manko ved ankomst. Hvis mottager mottar godset senere enn forventet, må tidspunkt for ankomst noteres på fraktbrevet av mottaker. Anmerkningene på fraktbrevet skal attesteres av sjåfør. Ved ikke synlig tap, skade eller manko, skal dette skriftlig meddeles Nor-log Thermo innen 7 dager ved internasjonale befordringer og uten ugrunnet opphold ved innenriks befordringer.

Dersom Kunden får mistanke om at godset holder feil temperatur ved ankomst, skal mottaker alltid foreta en betryggende og pålitelig måling av godsets kjernetemperatur. Ved avvik skal målingene nedtegnes skriftlig, og Nor-log thermo skal straks varsles med dokumentasjon av bilder.

Nor-log Thermo eller dennes representant forbeholder seg retten til å gjennomføre en umiddelbar besiktigelse for å undersøke godset og dokumentere eventuelt tap når slik melding eller reklamasjon mottas. Dersom Nor-log Thermo ikke gjennomfører en slik besiktigelse, bør Kunden sørge for en egen besiktigelse ved en uavhengig tredjemann for å kunne legge frem en tilfredsstillende dokumentasjon for sitt eventuelle krav.

Reklamasjonsbestemmelsene fremgår av vegfraktloven § 40 og NSAB § 29.

Spørsmål?

Send oss en mail

Forsinkelse

Når det gjelder spørsmålet om godset er forsinket eller ikke, skiller man mellom de tilfeller hvor det ikke er avgitt tidsløfte og de tilfeller hvor det er avgitt tidsløfte. Nor-log Thermos ansvar for forsinkelse er begrenset til tilfeller hvor sjåføren/Nor-log Thermo er skyld i forsinkelsen.

Forsinkelse ved transporter uten tidsløfte, foreligger bare dersom den faktiske befordringstid overstiger hva det etter forholdene vil være rimelig å innrømme en omsorgsfull fraktfører, jfr. vegfraktloven § 27 annet ledd. Det er den samme vurderingen som legges til grunn ved vurderingen av om det er en forsinkelse, uavhengig av hvilken type gods som transporteres.

Ved transport med tidsløfte, anses godset som forsinket dersom det ikke blir levert til avtalt tid. Ansvaret for tidsløfte bortfaller dersom Kunden ikke har stilt godset til Nor-log Thermos disposisjon til avtalt tid. Nor-log Thermos ansvar for forsinkelse er begrenset i samsvar med vegfraktloven § 35. Dersom Kunden godtgjør å ha lidt skade som følge av forsinket utlevering, plikter Nor-log Thermo å erstatte skaden, dog begrenset oppad til fraktbeløpet. Ansvarsbegrensningen er lik for transporter med og uten tidsløfte.

Nor-log Thermos ansvar for tap og skade

Nor-log Thermos ansvar for tap og skade som rammer godset, er
regulert av vegfraktloven.

Det vises spesielt til følgende begrensningsregler i
vegfraktloven §§ 32 og 34:

a)
Erstatning for helt eller delvis tap av godset regnes etter godsets verdi på stedet og tiden for overtakelsen til befordring. Det er den samme godsverdi som benyttes ved beregning av verdiforringelse på skadet gods.

b)
Nor-log Thermos ansvar for tap av godset, er oppad begrenset som følger:

  • Ved innenriks befordring kan erstatningen ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte godset i bruttovekt.
  • Ved internasjonal befordring kan erstatningen ikke overstige 8,33 SDR for hvert kilogram av det tapte godset i bruttovekt.
  • I begge tilfeller kan frakt, tollavgifter og andre kostnader ved befordringen kreves godtgjort, helt ut ved totaltap og forholdsmessig
  • ved delvis tap.

c)
Nor-log Thermos ansvar for skade på godset, er oppad begrenset til det beløp som skulle betales hvis sendingen eller

  • om bare en del av sendingen er forringet i verdi som følge av skaden – denne del var gått tapt, jfr. ovenfor.

Nor-log Thermo er under ingen omstendigheter ansvarlig for skade som blir påført godset på grunn av transporttidens lengde, med mindre det foreligger en forsinkelse, jfr. ovenfor.

Reklamasjon

Tapsbegrensningsplikt

Begge Parter er forpliktet til å redusere eventuelle tap ved skade på gods. Kunden skal foreta dekningssalg av skadet last til best mulig pris. Kunden skal informere Nor-log Thermo Nor-log Thermo forut for salget. NSAB 2015 §17 viser til at oppdragsgiveren må dokumentere at godset ikke har noen restverdi. Dersom Kunden av markedsmessige grunner ikke ønsker å foreta dekningssalg, vil dette tap være Kundeansvar.

Nor-log Thermo forbeholder seg retten til å foreta dekningssalg for Kundens regning dersom dette er nødvendig for å unngå ytterligere verdiforringelse av godset.

Force majeure

Hvis en ekstraordinær situasjon (Force Majeure) skulle oppstå, og som ingen av partene med rimelighet kunne forutse ved inngåelse av denne avtale, eller som oppstår utenfor partenes kontroll i avtaleperioden, og som hindrer oppfyllelsen av denne avtale, kan den rammede part fritas for sine forpliktelser og ansvar i henhold til denne avtale, så lenge den ekstraordinære situasjonen varer.

Som ekstraordinær situasjon (Force Majeure anses blant annet mobilisering, krig, borgerkrig, vandalisme, sabotasje, streik, lockout, lovlig eller ulovlig blokade, jordskjelv, flom, ras, orkan eller andre naturkatastrofer, brann, eksplosjoner, embargo, import- og/ eller eksportrestriksjoner, mangel på olje eller elektrisk strøm, tyveri, ran, hærverk, påkjørsel/trafikkuhell (hvor sjåføren er uten skyld), generelt ferdselsforbud eller restriksjoner pålagt av offentlige myndigheter i forbindelse med for eksempel ulykker eller terrormistanke, eller andre uforutsette uhell utenfor kontroll av partene i denne avtale, eller partenes underleverandører. Hver av Partene bærer egne kostnader i forbindelse med en Force Majeure-situasjon.

Som det fremgår av denne transportguiden, er Nor-log Thermos transportansvar begrenset etter vegfraktloven, NSAB 2015 og eventuelt andre regler, og Nor-log Thermos egne forsikringer (speditøransvarsforsikring/ godsansvarsforsikring) dekker ikke ansvar ut over det som følger av disse bestemmelsene. Kunden har av den grunn ofte behov for å tegne egne transport-, vare- og/eller lagringsforsikringer, særlig gjelder det for transport/lagring av temperaturregulert gods som kan være lett fordervelig og utsatt for skade.

Reklamasjon

Kunden bes derfor merke seg følgende i forhold til reklamasjoner

01

Transportansvaret er begrenset.

Ansvaret etter vegfraktloven og NSAB er begrenset, jfr. ovenfor.

02

Transport med bil/tilhenger på ferge – brann, kollisjon, nautisk feil, hardt værs skader mv.

Nor-log Thermo har rett til å motregne sitt tilgodehavende med krav som Kunden har mot Nor-log Thermo. Kunden kan ikke motregne/holde tilbake penger som er forfalt selv om det er reklamert på frakt, skade, forsinkelse eller manko. Giroforsendelser og senderetterkrav mottas ikke i Nor-log Thermos system. Når Nor-log thermo kjører sine biler/tilhengere om bord på ferger mv. kan Nor-log Thermo påberope seg sjølovens regler hvis det skjer noe med godset mens det er under transport med ferge, jfr. vegfraktlovens § 4. Etter sjøloven ytes det ikke erstatning hvis skaden oppstår pga. brann eller nautisk feil (feil navigering). Sjøloven har lagt risikoen for slike forhold på godsets eier, men bare for så vidt gjelder internasjonale transporter. Dette betyr at verken Nor-log thermo eller sjøtransportøren har noe ansvar for slike forhold.

Ytterligere en konsekvens av vegfraktlovens § 4 er at dersom det oppstår skade som må betraktes som” typisk” for sjøtransport, f.eks. saltvannsskade, eller skade som følge av at sikring av last ryker i dårlig vær, så skal et eventuelt ansvar for Nor-log Thermo begrenses etter sjølovens regler (2 SDR per kilo) og ikke etter vegfrakt lovens regler (8,33 SDR per kilo). Dette gjelder også for innenriks transporter, men her er ansvaret 17 SDR per kilo både ved sjø- og vegtransport. Det skal imidlertid mer til for å pålegge en sjøtransportør et ansvar enn en veg transportør, slik at også innenriks kan Nor-log Thermos ansvar være mildere enn ved rene vegtransporter.

03

Transport av bil/tilhenger med jernbane

Når Nor-log Thermo sender bil/tilhenger med jernbane, kan Nor-log Thermo for internasjonale transporter, påberope seg jernbanerettslige regler og konvensjoner hvis det skjer noe med godset under transport med jernbane, jfr. vegfraktlovens § 4.

04

Force Majeure

Transportansvaret omfatter ikke ansvar for tap som skyldes uforutsette hendelser (såkalte force majeure hendelser) jfr. ovenfor. Det sentrale er at det foreligger en hindring som ikke kunne unngås, og som Nor-log Thermo/sjåføren ikke var i stand til å forebygge følgene av, jfr. vegfraktlovens § 28.

05

På lager/terminal

Opphold på terminal eller lager i forbindelse med omlasting av gods under transport vil være dekket av vegfraktloven hvis Nor-log Thermo har ansvar for transporten før og etter omlastingen. Dersom Kunden ønsker at Nor-log Thermo skal påta seg generell lagring i forkant og etterkant av transporter, må dette skje i henhold til særskilte lagringsavtaler.

Dersom godset blir liggende på terminal eller lager i forkant eller etterkant av en transport uten at det er inngått noen særskilt lagringsavtale som omfatter slike tilfeller, har Nor-log Thermo ikke ansvar for annet enn å sørge for at godset oppbevares på forsvarlig måte. Dersom dette gjøres, og godset likevel forsvinner, blir skadet eller ødelagt – f.eks. som følge av innbrudd, vannskade eller brann, har Nor-log Thermo ikke noe ansvar for dette.

Slike tap dekkes heller ikke av noen forsikringer tegnet av Nor-log thermo, ettersom Nor-log Thermo ikke tegner forsikring som nevnt i NSAB 2015 § 27 nr. C.

Reklamasjon
06

Forsinkelse

Nor-log Thermos ansvar for forsinkelse er begrenset til tilfeller hvor sjåføren/Nor-log Thermo er skyld i forsinkelsen og ansvaret er begrenset, jfr. ovenfor.