EN
NO
EN
NO
KUNDESERVICE

Faktura

Faktura

Kreditt

Etter avtale gis det normalt inntil 10 dagers kreditt og en avtalt kredittgrense. Kreditt/kredittgrensen bortfaller ved enhver form for betalingsmislighold. Ved betaling etter forfall beregnes renter i.h.t. lov om renter ved forsinket betaling.

Nor-log Thermo kan på ethvert tidspunkt endre kredittiden eller helt ta bort enhver kreditt. En avtale om kreditt forutsetter at fraktbetaler er kredittverdig. Kredittsjekk utføres av Nor-log Thermo

Faktura

Alle logistikk- og transportoppdrag hvor det er innrømmet kreditt, betales etter faktura. Fakturert beløp skal være Nor-log Thermo i hende/disponibelt innen forfallsdato. Eventuelle innsigelser mot fakturaen skal skriftlig være tatt opp med Nor-log Thermo innen 10 dager etter mottagelse av faktura. Ved betalingsmislighold regnes også ikke forfalte fakturaer som forfalt og kan inndrives sammen med forfalte krav.

Nor-log Thermo har rett til å mot regne sitt tilgodehavende med krav som Kunde har mot Nor-log Thermo. Kunde kan ikke mot regne/holde tilbake penger som er forfalt selv om det er reklamert på frakt, skade, forsinkelse eller manko. Giroforsendelser og senderetterkrav mottas ikke i Nor-log Thermo system.

Faktura underbilag

Kopi av fraktbrev/tolldokumenter eller annet underbilag fremskaffes ved forespørsel eller etter avtale.

Omadressering av faktura

Dersom en faktura skal omadresseres pga. feil frankatur i fraktbrevet, beregnes et tillegg.

Har du spørsmål om faktura? ta kontakt med

faktura.thermo@nor-log.no